خدمات

شرکت نـاژ بزرگترین نقطه ی قوت خود را حفظ رابطه ی قوی و منظم خود با مشتری ها پس از مرحله فروش می داند. در همین راستا کارشناسان بخش فنی و خدمات شرکت ضمن پاسخگویی به مشکلات فنی کاربران، اقدام به بازدیدهای دوره ای از تجهیزات آزمایشگاهی در دوره گارانتی دستگاه می نمایند تا با انجام سرویس های دوره ای، علاوه بر افزایش عمر